Logo TreeCompass Tree Compass Jos Schenk Boomverzorger Tree Technician Treeworker

Tree Compass home Tree Compass privaat Tree Compass openbare besturen Tree Compass fotos
Tree Compass onderzoek en advies Tree Compass inventarisatie Tree Compass projectbegeleiding

Onderzoek en advies

Tree Compass bekijkt altijd de gehele boom in combinatie met de standplaats, de omgevingsfactoren en wensen van de beheerder. Op die manier kunnen fundamentele oplossingen aangeboden worden.

Onderzoek  bomenbestand & opmaak beheerplannen
Tree Compass kan zowel de huidige toestand beoordelen als inlichtingen geven over de te verwachten evolutie. In overleg met de beheerder kunnen gepaste maatregelen opgesteld worden om die verdere ontwikkeling te ondersteunen of bij te sturen. Dit kan gebeuren onder de vorm van een bomenbeleidsplan, gevolgd door de nodige beheerplannen.

Boomveiligheidscontrole
Een boomveiligheidscontrole begint altijd met een visuele controle (VTA). Op basis van de ernst van de eventueel vastgestelde gebreken kunnen de bomen ingedeeld worden in verschillende klassen. Een opdeling in klassen vergemakkelijkt, indien nodig, het organiseren van verdere stappen in functie van de veiligheid.

Voorafgaandelijk onderzoek voor aanplantingen
Als een boombeheerder het verwachte eindbeeld van een toekomstige  aanplanting meedeelt,  kan Tree Compass na onderzoek standplaats , boomsoort en omgevingsfactoren berekenen of het eindbeeld kan gehaald worden of niet. In het laatste geval kunnen adviezen gegeven worden om de noodzakelijke aanpassingen te doen.

Onderzoek bij groeistoornissen
De meeste groeistoornissen ontstaan als gevolg van een slechte standplaats, of als gevolg van ziekte of aantasting, of door combinatie van verschillende factoren. Een gericht onderzoek kan hierover uitsluitsel geven. Tree Compass  heeft de nodige kennis en apparatuur om dergelijke  onderzoeken uit te voeren. Voor bepaalde onderzoeken kan zij beroep doen op laboratoria.

Bomen beschermen op (bouw)werven
Uit onwetendheid worden bomen op (bouw)werven vaak beschadigd. Het herstellen van de schade of, in het slechtste geval, het moeten rooien van de vernielde bomen, gecombineerd met het heraanplanten, zijn soms veel duurder dan het nemen van gepaste maatregelen die de beschadiging van bomen tijdens de bouwwerken voorkomen. Tree Compass kan de boombeheerder helpen om, in overleg met architect en aannemer, de nodige maatregelen op te stellen. Voor grotere projecten kan een BEA (Bomen Effect Analyse) opgesteld worden.
Omdat het beschermen van de te behouden bomen alleen maar zin heeft als er bii het ontwerpen van het concept reeds voldoende rekening is gehouden met de grootte van het wortelgestel en de kroon van de bomen, is het wenselijk dat Tree Compass reeds tijdens de planningsfase van de bouwwerken geraadpleegd wordt.